خارجی نمای - 2

Photo

نزدیکی منطقه به پروژه کانال استانبول که در آینده احداث خواهد شد، واقع شدن آن در فاصله بین فرودگاه Atatürk و سومین فرودگاه جدید درحال احداث، و افزایش ارزش منطقه با پایان یافتن مترو که برای سال 2021 برنامه ریزی شده، ازجمله فاکتورهای مهم جذب سرمایه گذاران به سمت Esenyurt است. این فاکتورها پر کردن فاصله میان قیمت هر مترمربع با مرکز استانبول را در سالهای آتی امکانپذیر می کند.