خارجی نمای - 1

Photo

Trio Garden که پروژه آن براساس بررسیهای انجام شده توسط Özyurt A.Ş آماده سازی شده کاملا با هدف سرمایه گذاری و سکونت طراحی شده ، با درنظر گرفتن پویایی منطقه، فاکتورهای محیطی و موقعیت جغرافیایی نهایی شده . Esenyurt در سالهای اخیر با ورود به جرگه مناطق در حال توسعه همزمان به نقطه جذب سرمایه گذاران تبدیل شده. این واقعیت که Esenyurt پر معامله ترین دایره اسناد در ترکیه است، نشان دهنده مهمترین اطلاعات میباشد. به این دلیل میزبان تعداد زیادی پروژه مسکونی است